Menu
Your Cart

தொடர்பியல்

மறைநத பததிரிகையாளர வலமபுரிஜான ‘நககீரன’ பததிரிகையில எழுதி, அரசியல வடடாரஙகளில பெரும புயலைக கிளபபிய ‘வணககம’ தொடர பிறகு புததக வடிவமும பெறறது. தமிழக அரசியல களம தறபோது அடைநதிருககும பல மாறறஙகளை சுமார 20 ஆணடுகளுககு முனபே குறிபபிடடிருககிறார வலமபுரிஜான. அரசியல சூடடுககு ஏறப அநதப புததகததை இபபோது மறுபதிபபிததிருக..
₹225
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.