நாடகம்

Show:
Sort By:

MAMA Tandoori

Ernest van der Kwast

It is Ernest van der Kwast’s overbearing yet loving Indian mother who is at the centre of this big-h..

Rs. 299

Of Noble blood

Braja Sorensen

“For so long you have worshipped me, sat in my temple, offered prayers, asked for answers to your qu..

Rs. 350

Redemption Series # 1: Redemption

Karen Kingsbury

Theirs was a hopeless relationship. A SHOCKING BETRAYAL... Kari Baxter Jacobs is furious, hurt, and ..

Rs. 350

Redemption Series # 2: Remember

Karen Kingsbury

Ashley Baxter is trying to forget. A DEEP REGRET... Though Ashley vowed to start a new life when she..

Rs. 350

Redemption Series # 3: Return

Karen Kingsbury

What will it take to get Luke Baxter’s attention? A SHATTERED RELATIONSHIP... Luke, the Baxter famil..

Rs. 350

அக்னியும் மழையும்

கிரீஷ் கார்னாட், பாவண்ணன்

சுதந்திரத்துக்குப் பிறகான இந்திய நாடக உலகில் மிக முக்கியமான ஆளுமைகளில் ஒருவர் கிரீஷ் கார்னாட். கன்னட..

Rs. 490

அஞ்சும் மல்லிகை

கிரீஷ் கர்னாட், பாவண்ணன்

கன்னட நாடக ஆசிரியரான கிரீஷ் கார்னாட் சமூகப்பின்னணியில் எழுதிய நாடகங்களில் ‘அஞ்சும் மல்லிகை’ மிக முக்..

Rs. 140
அரவான் Out Of Stock

அரவான்

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

இந்த நாடகங்கள் வாழ்வைத் தீவிர நிலையில் எதிர்கொள்ளும் தருணங்களின் வெளிப்பாடு. தனக்குத் தானே ஒரு மனிதன..

Rs. 145