பறையன் பாட்டு(தலித்தல்லாதோர் கலகக் குரல்)

பறையன் பாட்டு(தலித்தல்லாதோர் கலகக் குரல்)

பறையன் பாட்டு(தலித்தல்லாதோர் கலகக் குரல்) - கோ.ரகுபதி(தொகுப்பு) :


பறையன் பாடல்களில்

இடம்பெற்றுள்ள செய்திகள்

இந்நூலாசிரியர்களின்

கற்பனையில் உதித்தவை

அல்ல. மாறாகத்

தீண்டாமையை

ஏற்றுக்கொண்டு

அதை வலியுறுத்தும்

வைதீக சமயத்தின்

புனிதநூல்களில் இடம்பெற்ற

செய்திகள்தாம். எனவே

இச்செய்திகள் உண்மை

அல்ல என்று வைதீகர்களால்

மறுக்கமுடியாது.

                                                                               - ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 80