பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.

Refund and Shipping Policy

Return, Refund and Cancellation Policy

After placing the order customer can cancel the order within 1 hour if he/she wish to. And in case of customer request for Refund, it will be processed through same mode within 10 working days. Products can be returned within 24 hours from the day of delivery.


Shipping Policy

We usually ship the product within 2 working days after receiving the order. Free Shipping for above Rs. 500.