பொங்கல் விடுமுறை மற்றும் சென்னை புத்தகக் காட்சி இருக்கும் காரணத்தால் உங்கள் ஆர்டரை அனுப்புவதற்கு 5 முதல் 7 நாட்கள் ஆகும். தாமதத்திற்கு வருந்துகிறோம்.

Privacy Policy

For us privacy for our valued customer is very important. We strongly believe that the personal information of our customers should not be shared with the third party without the prior consent or request from the customer. Privacy is the right of an individual and at PANUVAL the information of the customer such as contact no., email, addresses etc is used only for the internal purpose and not for sale. Your contact information is stored in our database and is only used to contact you during the course of your stay with us for sharing the status of your room bookings with us and then after for announcement of our latest deals and news etc. We at PANUVAL condemn the unauthorized reach and misuse and/or disclosure of the personal information of the customer and we have strict guidelines and high security features to prevent the same. Any changes in our ‘Privacy Policy’ will be posted here on the website. SECURE ONLINE PAYMENTS
The visitor on our website please take a note that your name, email address and other personal information submitted on our website may be stored with us and may also appear on the website. Like other platforms our server log files also receives general information such as IP address of the visitor, cookie etc. For the financial transactions by credit card
PANUVAL uses a 3rd party secure payment gateway provided by “PayU” and the credit card details are ‘not stored’ with PANUVAL, instead the information is securely stored and encrypted with Visa/MasterCard. Smart Cookies

We use 'Cookies' to keep track of your current shopping session to personalize your experience and so that you may retrieve your shopping cart at any time. 'Cookies' are tiny text files which our Website