கார்ல் மார்க்ஸ்

Show:
Sort By:

இந்தியாவின் முதல் விடுதலைப் போர்

1850களில் ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தில் இருந்த இந்தியாவில் ஆங்காங்கே கிளர்ச்சி ஏற்பட்டதும் பொதுவுடைமை மேதைகள..

Rs. 225

காரல் மார்க்ஸ் வாழ்க்கை வரலாறு

காரல் மார்க்ஸ் வாழ்க்கை வரலாறுஅரசுகள் அவை எதேச்சதிகார அரசுகளாயினும் சரி, குடியரசுகளாயினும் சரி, அவர்..

Rs. 750

கூலி உழைப்பும் மூலதனமும்

கூலி உழைப்பும் மூலதனமும்1847l பிரஸ்ஸல்ஸ் நகரில் ஜெர்மன் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் மார்க்ஸ் நிகழ்த்திய வ..

Rs. 40

கோத்தா செயல்திட்டம் மீதான விமர்சனம்

ஜெர்மன் தொழிலாளி வர்க்க இயக்கத்தில் இரண்டு போக்குகள் இருந்தன. அவை பெபேல், லீப்னெட் ஆகியோரின் தலைமையி..

Rs. 35

சோசலிஷம்

மார்க்சிய மரபு வழி வந்துள்ள முக்கிய தலைவர்களின் படைப்புகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பகுதிகளை உள்ளடக..

Rs. 190

தத்துவத்தின் வறுமை

தத்துவத்தின் வறுமைமார்க்ஸ் தமது புதிய வரலாற்றுப் பொருளாதாரப் பார்வையின் அடிப்படை முணைப்புக் கூறுகளைத..

Rs. 170

தேசியம் மற்றும் காலனியப் பிரச்சனைகள் குறித்து: மார்க்ஸ் - ஏங்கல்ஸ்

தேசிய மற்றும் காலனிய பிரச்சனைகள் குறித்து மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் எழுதிய கட்டுரைகளிலிருந்து சிறந்த கட்டுரை..

Rs. 220

தொழிற்சங்கங்களைப் பற்றி கார்ல் மார்க்ஸ்

முதலாவதாக, தொழிற்சங்கங்களைப் பற்றி கார்ல் மார்க்ஸின் கொள்கையை மாத்திரம் புத்தகம் விவரிக்கவில்லை. புர..

Rs. 130

பிரான்சில் வர்க்கப் போராட்டங்கள் (1848-1850)

பாரிஸ் கம்யூன் என்று அழைக்கப்பட்ட பாட்டாளி வர்க்க முதல் ஆட்சி முயற்சி வெற்றி பெற்றது எப்படி? குறுகிய..

Rs. 95

மார்க்சியம்: இன்றும் என்றும்

விடுதலை, சமத்துவம், பாதுகாப்பு, சொத்துரிமை ஆகியவை மாந்த உரிமைகள். விடுதலை என்பது பிறருக்குத் தீங்கிழ..

Rs. 600

மார்க்ஸ் எங்கெல்ஸ் தேர்வு நூல்கள் (12 தொகுதிகள்)

பேராசான்களான மார்க்ஸ் - எங்கல்ஸ் ஆகியோரின் எழுத்துகளில், தவிர்க்கவே இயலாத இன்றியமையாத எழுத்துகளின் த..

Rs. 3,000