தி.கு. இரவிச்சந்திரன்

Show:
Sort By:

ஒரு ஃப்ராய்டியன் பார்வையில் தமிழ் நாட்டுப்புற வழக்காறுகள்

ஃப்ராய்டியம் என்பது உளவியல் நோக்கில் பிரச்சனைகளை ஆய்வு செய்வது. தனி மனித பிரச்சனைகளுக்கு உளவியலை பயன..

Rs. 230

சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல்

சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல்ஃப்ராய்ட் யூங் லக்கான் பற்றிப் பதினைந்தாண்டுகள் சுய படிப..

Rs. 420