எனது பர்மா வழிநடைப் பயணம்

எனது பர்மா வழிநடைப் பயணம்

எனது பர்மா வழிநடைப் பயணம் - வெ.சாமிநாத சர்மா :

உலகத்து அறிவையெல்லாம் ஒன்று திரட்டி தமிழனின் மூனையில் ஏற்றி உன்னதமான தமிழர்களை உற்பத்தி செய்ய இதுவரை யாராவது முயன்று இருக்கிறார்களா? எனக்கு அன்றும் இன்றும் ஒரே பெயர்தான் ஞாபகத்தில் நிற்கிறது. அதுதான் திரு. வெ. சாமிநாத சர்மா. நான் பெற்ற பொதுஅறிவில் இருபது சதவிகிதம் திரு. சாமிநாத சர்மா நூல்கள் தந்தவையே.

- கவிஞர் கண்ணதாசன்.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 195