ஐரோப்பியத் தத்துவ இயல்

ஐரோப்பியத் தத்துவ இயல்
ஐரோப்பியத் தத்துவ இயல் - ராகுல் சாங்கிருத்யாயன்(தமிழில் - ஏ.ஜி.எத்திராஜுலு):

'ஐரோப்பியத் தத்துவ இயல்' என்னும் இந்நூலில் கிரேக்கத் தத்துவ அறிஞர்களின் தத்துவங்களையும், பதினேழு, பதினெட்டு, பத்தொன்பது, இருபதாம் நூற்றாண்டு காலத்தைய ஐரோப்பியத் தத்துவார்த்துச் சிந்தனையாளர்களின் கோட்பாடுகளையும் அக்காலக்கட்ட சூழலையும் விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார். ஐரோப்பியத் தத்துவத் தாக்கங்களை முழுவதுமாகப் புரிந்துகொள்ள இந்நூல் வகை செய்கிறது.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 105