இதுதான் இந்தியா - கட்டுரைகள்

இதுதான் இந்தியா - கட்டுரைகள்

இதுதான் இந்தியா( கட்டுரைகள்) - டாக்டர்.அ.பிச்சை :

பரந்து கி்டக்கும் நிலங்களாலும் உயர்ந்து நிற்கும் மலைகளாலும் ஓடும் ஆறுகளாலும் பேசும் மொழிகளாலும் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கும் மத நம்பிக்கைகளாலும் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் சாதிய உணர்வுகளாலும் பிரிக்கப்பட முடியாதது இந்தியா.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

  • Rs. 135