கலாமின் இந்தியக் கனவுகள்(அறிவியல் புரட்சிக்கான அடித்தளம்)

கலாமின் இந்தியக் கனவுகள்(அறிவியல் புரட்சிக்கான அடித்தளம்)  - A.P.J. அப்துல் கலாம் :

      அப்துல் கலாமும் Y.S.ராஜனும் முன்வைத்திருக்கும் கனவை நம் கனவாகவும் நாம் வரித்துக்கொண்டால் இந்தியா உலக அரங்கில் தலை நிமிர்ந்து நிற்கும்.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

கலாமின் இந்தியக் கனவுகள்(அறிவியல் புரட்சிக்கான அடித்தளம்)

  • Rs. 250